Dystrybucja produktów spożywczych

FoodFactory24 jest importerem i eksporterem produktów spożywczych.
Klientom dostarczamy towar wyselekcjonowany i najwyższej jakości.
Naszymi głównymi odbiorcami są kontrahenci z Unii Europejskiej.

Regulamin i polityka prywatności

Administrator danych

Administratorem Pana/Pani danych jest FoodFactry24, Pinneberger Chaussee 74, 22523 Hamburg, Deutschland.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: contact@foodfactory24.com lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę;

 2. art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wykonania obowiązków wynikających z prawa pracy, przez co rozumiemy także:

  1. wykonywanie obowiązków z zakresu BHP,

  2. rozliczanie wszelkich należności,

  3. zgłaszanie pracowników do odpowiednich urzędów,

  4. archiwizowanie akt osobowych,

  5. wykonywanie obowiązków względem ZUS, urzędów skarbowych czy NFZ,

  6. ocenę zdolności pracownika do pracy,

  7. wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego z art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 ze zm.) oraz z regulaminu ZFŚS;

 3. art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane;

 4. art. 10 RODO w zakresie pozyskiwania informacji o niekaralności zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1130) [UWAGA: na tej podstawie dane mogą przetwarzać jedynie podmioty wskazane w ustawie o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego];

 5. art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj.:

  1. dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową o pracę,

  2. stosowania monitoringu wizyjnego/monitoringu poczty elektronicznej/monitoringu Internetu/monitoringu lokalizacji pojazdów służbowych,

  3. realizacji umów z klientami, kontrahentami i dostawcami organizacji.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

 1. bankom – w celu wypłaty wynagrodzeń;

 2. organom państwowym (np. ZUS, urzędom skarbowym i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) – w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze;

 3. podmiotom przyznającym benefity pracownikom;

 4. podmiotom świadczącym usługi grupowego ubezpieczenia pracowników i współpracowników;

 5. podmiotom świadczącym usługi pocztowe (tj. Poczcie Polskiej i kurierom);

 6. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (tj. firmom hostingowym, dostawcom usług IT);

 7. podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia oraz po ustaniu okresu zatrudnienia:

 1. do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o pracę m.in. zgodnie z art. 291 Kodeksu pracy, tj. co do zasady przez 3 lata, a w zakresie umów cywilnoprawnych m.in. zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, tj. co do zasady przez 3 lata;

 2. do momentu wygaśnięcia obowiązku ich archiwizacji, tj. akta kadrowe są archiwizowane przez 50 lat od dnia zakończenia pracy przez ubezpieczonego pracownika bądź do 10 lat m.in. dla umów zawieranych po 1 stycznia 2019 r.;

 3. dane osobowe zawarte w dokumentacji, na podstawie której przyznano świadczenia z ZFŚS, oraz w pozostałej dokumentacji, np. we wnioskach pracowników o świadczenia, będą przechowywane przez 5 lat;

 4. do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub dobrowolna zgody osoby, której dane dotyczą;

 5. nagrania z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy, a jeśli będzie to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń lub upływu terminu ich przedawnienia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Panu/Pani (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):

 1. prawo dostępu do danych;

 2. prawo żądania sprostowania danych;

 3. prawo do usunięcia danych;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania;

 5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO;

 6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;

 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy

   

  RODO.

Czy musi Pan/Pani podawać swoje dane osobowe?

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu pracy jest warunkiem zawarcia umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

Klauzula

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest FoodFactry24, Pinneberger Chaussee 74, 22523 Hamburg, Deutschland.

  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail lub adres siedziby.

  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług.

  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą następujące podmioty FoodFactry24, Pinneberger Chaussee 74, 22523 Hamburg, Deutschland.

  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 90 dni.

  6. Posiada Pan/Pani prawo:

   1. dostępu do swoich danych osobowych,

   2. sprostowania swoich danych osobowych,

   3. usunięcia swoich danych osobowych,

   4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

   5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez contact@foodfactory24.com

   6. – jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,

   7. przenoszenia swoich danych osobowych, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Niezależnie od powyższego przysługuje Panu/Pani uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne/wymogiem ustawowym/warunkiem wynikającym z zawartej umowy/ warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych osobowych.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej.

Kontakt

Masz pytania? Chcesz złożyć zamówienie? Zapraszamy do kontaktu!

Dane firmy
FoodFactry24
Pinneberger Chaussee 74
22523 Hamburg
Kontakt
Telefon: +4917682038659
Email: contact@foodfactory24.com
Pon. – Pt. 08:00 – 18:00
Change language